Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2020

uzasadnienie wyboru: nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


Wytworzył: Monika Wołosz (17 stycznia 2019)
Wprowadził: Monika Wołosz (17 stycznia 2019, 13:22:31)stanowisko:

inspektor farmaceutyczny

miejsce pracy: Szczecin województwo zachodniopomorskie
termin składania dokumentów: 17 grudnia 2018  23:59
Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów /kandydatek na stanowisko:
inspektor farmaceutyczny do spraw: do spraw nadzoru nad aptekami i obrotem pozaaptecznym w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Szczecinie


MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Szczecin województwo zachodniopomorskie

WYMIAR CZASU PRACY - Pełen etat

LICZBA STANOWISK - 2 stanowiska

ADRES URZĘDU:

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Szczecinie
ul. Niemcewicza 26a
71-520 Szczecin

WARUNKI PRACY
Praca w środowisku biurowym, głównie w siedzibie urzędu.
Budynek, w którym mieści się siedziba inspektoratu jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Lokal inspektoratu położony jest na 6 piętrze - dostępna winda
Częste wyjazdy praca terenowo – biurowa, praca poza siedzibą urzędu związana z przeprowadzaniem kontroli, praca wymagająca sprawności obu rąk; praca wymagająca szczególnej koncentracji.
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
Praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

ZAKRES ZADAŃ
* Kontrolowanie działalność placówek obrotu detalicznego produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi (kontrole planowe, sprawdzające i doraźne).
* Pobieranie próby produktów leczniczych, leków recepturowych i aptecznych do badań jakościowych.
* Kontrolowanie obrót środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kat. I
* Kontrolowanie reklamy produktów leczniczych.
* Opiniowanie przydatność lokalu na lokal apteki, apteki szpitalnej i placówki pozaaptecznej
* Wyjaśnianie doraźne skargi i interwencje klientów i pacjentów podległych placówek
* Prowadzenie dokumentację w zakresie kontrolowanych jednostek.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: wyższe farmaceutyczne
doświadczenie zawodowe: 5 lat wykonywanie czynności zawodowych farmaceuty w aptece lub hurtowni farmaceutycznej
* prawo wykonywania zawodu farmaceuty
* znajomośc przepisów prawa farmaceutycznego
* znajomośc przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
* wiedza fachowa z dziedziny farmacji
* opinia o kandydacie wydana przez właściwą okręgową izbę aptekarską
* posiadanie obywatelstwa polskiego
* korzystanie z pełni praw publicznych
* nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
* specjalizacja w zakresie farmacji aptecznej
* komunikatywność, dyspozycyjność
* umiejętność samodzielnej organizacji pracy
* umiejętność obsługi komputera oraz pakietu MS Office i Internetu
* prawo jazdy kategorii B

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Kserokopia prawa wykonywania zawodu aptekarza
Opinia o kandydacie właściwej okręgowej izby aptekarskiej
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających
skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych
kandydatek/kandydatów
Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności kandydata
Kopia prawa jazdy kat. B
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 17 grudnia 2018 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Komplet dokumentów proszę złożyć (przesłać) w zaklejonej kopercie na adres:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
ul. Niemcewicza 26 pok. 616
71-520 Szczecin
z dopiskiem na kopercie INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY - SZCZECIN


DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
Administrator danych i kontakt do niego: Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny tel. 601837955
Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych Osobowych e-mail: iodo@wi.szczecin.pl
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
Informacje o odbiorcach danych: Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Szczecinie
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
Uprawnienia:
prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia
danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008
r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też
profilowane

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. SZCZECIN 91 4210770
Zatrudnienie od 1 stycznia 2019 r.

metryczka


Wytworzył: Monika Wołosz (22 listopada 2018)
Opublikował: Monika Wołosz (26 listopada 2018, 14:46:02)

Ostatnia zmiana: Monika Wołosz (17 stycznia 2019, 13:22:31)
Zmieniono: wprowadzenie wyniku naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 364