Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2020

wybrany kandydat: Zbigniew Gutkowski , Węgorzyno  
uzasadnienie wyboru: nabór zakończony wyborem kandydata


Wytworzył: Monika Wołosz (1 marca 2019)
Wprowadził: Monika Wołosz (12 kwietnia 2019, 08:18:09)stanowisko:

inspektor farmaceutyczny

miejsce pracy: Szczecin województwo zachodniopomorskie
termin składania dokumentów: 28 lutego 2019  23:59
Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Szczecinie
poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko: inspektor farmaceutyczny
do spraw: do spraw nadzoru nad aptekami i obrotem pozaaptecznym
Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Szczecinie

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Szczecin i województwo zachodniopomorskie

ADRES URZĘDU:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Szczecinie ul. Niemcewicza 26a
71-520 Szczecin

WARUNKI PRACY
Praca w środowisku biurowym, głównie w siedzibie urzędu.
Budynek, w którym mieści się siedziba inspektoratu jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Lokal inspektoratu położony jest na 6 piętrze - dostępna winda
Częste wyjazdy praca terenowo – biurowa, praca poza siedzibą urzędu związana z przeprowadzaniem kontroli, praca
wymagająca sprawności obu rąk; praca wymagająca szczególnej koncentracji.
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
Praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

ZAKRES ZADAŃ
Kontrolowanie działalność placówek obrotu detalicznego produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi (kontrole planowe, sprawdzające i doraźne).
Pobieranie próby produktów leczniczych, leków recepturowych i aptecznych do badań jakościowych.
Kontrolowanie obrót środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kat. I
Kontrolowanie reklamy produktów leczniczych.
Opiniowanie przydatność lokalu na lokal apteki, apteki szpitalnej i placówki pozaaptecznej
Wyjaśnianie doraźne skargi i interwencje klientów i pacjentów podległych placówek
Prowadzenie dokumentację w zakresie kontrolowanych jednostek.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: wyższe farmaceutyczne
doświadczenie zawodowe: wykonywanie czynności zawodowych farmaceuty w aptece lub hurtowni farmaceutycznej
prawo wykonywania zawodu farmaceuty
znajomość przepisów prawa farmaceutycznego
znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
wiedza fachowa z dziedziny farmacji
opinia o kandydacie wydana przez właściwą okręgową izbę aptekarską
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
specjalizacja w zakresie farmacji aptecznej
komunikatywność, dyspozycyjność
umiejętność samodzielnej organizacji pracy
umiejętność obsługi komputera oraz pakietu MS Office i Internetu
prawo jazdy kategorii B

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /
stażu pracy
Kserokopia prawa wykonywania zawodu aptekarza
Opinia o kandydacie właściwej okręgowej izby aptekarskiej
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego
obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających
skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych
kandydatek/kandydatów
Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 28 lutego 2019 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Komplet dokumentów proszę złożyć (przesłać) w zaklejonej kopercie na adres:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
ul. Niemcewicza 26 pok. 616
71-520 Szczecin
z dopiskiem na kopercie INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY - SZCZECIN

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny 71-520 Szczecin ul. Niemcewicza 26 NIP 8512421625 Tel. 91 42 10 770, mail:wif@wif.szczecin.pl Kontakt do inspektora ochrony danych: We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych mogą Państwo kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych adres email: iod@wif.szczecin.pl.
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe gromadzone w związku z niniejszą rekrutacją nie są przetwarzane w sposób automatyczny i nie są przekazywane innym podmiotom, jak również do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
Uprawnienia: prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. SZCZECIN 91 4210770

metryczka


Wytworzył: Monika Wołosz (12 lutego 2019)
Opublikował: Monika Wołosz (13 lutego 2019, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: Monika Wołosz (12 kwietnia 2019, 08:18:09)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 377